Monthly Archives: Νοέμβριος 2008

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο: η σημασία του για την Ελλάδα

Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο: η σημασία του για την Ελλάδα


By gkapog – Posted on 27 Νοέμβριος 2008

kolovos.jpg

Το πολυαναμενόμενο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο επικυρώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην Σύνοδο Κορυφής που έλαβε χώρα στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες. Σε αυτό επισημαίνεται ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση … δεν έχει τους πόρους ώστε να υποδεχθεί αξιοπρεπώς όλους τους μετανάστες που ελπίζουν να βρουν μία καλύτερη ζωή εδώ. Η κακή διαχείριση της μετανάστευσης μπορεί να αναστατώσει την κοινωνική συνοχή των χωρών προορισμού [των μεταναστών]» (σελ. 3). Γι’ αυτό και υπογραμμίζεται ότι η μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να λαμβάνει υπ’ όψιν της «την χωρητικότητα υποδοχής της Ευρώπης από πλευράς της αγοράς εργασίας της, της κατοικίας, και των υπηρεσιών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών» (σελ. 3).

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θεωρεί ότι η κοινή μεταναστευτική πολιτική θα πρέπει να λάβει υπ’ όψιν της τόσο το συλλογικό συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και τις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε Κράτους-Μέλους. Η νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει «να λαμβάνει υπ’ όψιν της τις προτεραιότητες, τις ανάγκες και τις χωρητικότητες υποδοχής που καθορίζονται από κάθε Κράτος- Μέλος» (σελ. 4), ενώ για την παράνομη μετανάστευση γίνεται λόγος για «διασφάλιση ότι οι παράνομοι μετανάστες επιστρέφουν στις χώρες προέλευσής τους» (σελ. 4).

Πιο συγκεκριμένα, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο «θεωρεί ότι η νόμιμη μετανάστευση θα πρέπει να είναι το αποτέλεσμα μίας επιθυμίας εκ μέρους τόσο του μετανάστη όσο και της χώρας υποδοχής για το κοινό τους όφελος» (σελ. 5), ενώ καθιστά σαφές ότι «εναπόκειται σε κάθε Κράτος-Μέλος να αποφασίσει για τις προϋποθέσεις εισόδου νόμιμων μεταναστών στο έδαφός του και, όπου καθίσταται απαραίτητο, να προσδιορίζει τον αριθμό τους. Αν υπάρχουν ποσοστώσεις, μπορούν να εφαρμοστούν σε συνεργασία με τις χώρες προέλευσης» (σελ. 5). Μάλιστα, υπενθυμίζεται στα Κράτη-Μέλη ότι θα πρέπει να εφαρμόζουν την Κοινοτική προτίμηση αναφορικά με την κάλυψη αναγκών της αγοράς εργασίας τους, διερευνώντας πρώτα την δυνατότητα κάλυψής τους από εργαζομένους που προέρχονται από Κράτη-Μέλη της ΕΕ (σελ. 5).

Επιπλέον, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επισημαίνει ότι «οι παράνομοι μετανάστες που βρίσκονται σε έδαφος Κρατών-Μελών πρέπει να εγκαταλείψουν αυτό το έδαφος» (σελ. 7), ενώ υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να προτιμάται ο οικειοθελής επαναπατρισμός, αλλά και να θεσπισθούν αποτρεπτικές και σημαντικές ποινές σε όσους εκμεταλλεύονται παράνομους μετανάστες (όπως π.χ. οι εργοδότες). Τονίζει μάλιστα ότι οι εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις δεν θα πρέπει να είναι γενικευμένες, αλλά θα πρέπει να γίνονται μόνον κατόπιν εξέτασης κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης (σελ. 7).

Τέλος, για το θέμα του ασύλου το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες ώστε να διαμορφωθεί ένα Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, αλλά επισημαίνει ότι «η χορήγηση προστασίας και προσφυγικής ιδιότητας αποτελεί ευθύνη του κάθε Κράτους-Μέλους» (σελ. 11).

Τα παραπάνω αποσπάσματα αποτελούν και τον μεγαλύτερο κόλαφο για την μεταναστευτική πολιτική που έχει ακολουθηθεί τόσο από το ΠΑΣΟΚ όσο και από την ΝΔ κατά τα τελευταία 12 έτη.

  • Η μετανάστευση προς την χώρα μας μετά το 1990 δεν ήταν αποτέλεσμα μίας επιθυμίας του Ελληνικού Κράτους για οργανωμένη εισροή μεταναστών προς κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών της αγοράς εργασίας, αλλά ήταν αποτέλεσμα αδυναμίας φύλαξης των συνόρων και αδυναμίας εφαρμογής μίας πολιτικής συστηματικής αποτροπής και επαναπατρισμού των παρανόμων μεταναστών.
  • Οι γενικευμένες εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις, στις οποίες και τα δύο κόμματα προέβησαν, ουσιαστικά «επιβράβευαν» τόσο τον μετανάστη που εισήλθε παρανόμως στην χώρα και τον διακινητή του, όσο και τον εργοδότη που τον χρησιμοποίησε γνωρίζοντας ότι παραβιάζει τον νόμο. Έτσι έδωσαν κίνητρο και σε άλλους μετανάστες να εισέλθουν παρανόμως στην χώρα με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή και εκείνοι θα νομιμοποιηθούν.
  • Οι αποφάσεις τους για τις εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις δεν βασίσθηκαν σε μελέτες ούτε των προτεραιοτήτων της χώρας μας (π.χ. σε θέματα εθνικής ασφάλειας, εξωτερικής πολιτικής κλπ), ούτε των αναγκών της αγοράς εργασίας, ούτε των δυνατοτήτων χωρητικότητας υποδοχής της Ελλάδας από πλευράς κατοικίας, παροχών υγείας, εκπαίδευσης και κοινωνικών υπηρεσιών. Γι’ αυτό και ουδέποτε υπήρξε αναφορά σε συγκεκριμένο αριθμό μεταναστών τους οποίους η Ελλάδα είχε ανάγκη και στους οποίους θα μπορούσε να παρέχει ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης και κοινωνικής προστασίας.
  • Οι επαναπροωθήσεις παρανόμων μεταναστών υπολείπονται σημαντικά του αριθμού των παρανόμως εισερχομένων, ουδέποτε έγινε κάποια σοβαρή συζήτηση ή μελέτη για την προώθηση του επαναπατρισμού μεταναστών ενώ και η εκμετάλλευση των μεταναστών από τους εργοδότες συνεχίστηκε ουσιαστικά απρόσκοπτη λόγω της ελλιπέστατης στελέχωσης των υπηρεσιών επιθεώρησης εργασίας.

Πάντοτε η χώρα μας, όπως και κάθε χώρα μέλος της ΕΕ, είχε την δυνατότητα να ορίσει μόνη της το αν χρειάζεται ή όχι μετανάστες, πόσοι θα ήταν αυτοί, σε ποιους κλάδους της οικονομίας θα απασχολούνταν, για πόσο χρονικό διάστημα και από ποιές χώρες θα προέρχονταν. Το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο παρέχει στην χώρα μας την ίδια δυνατότητα χάραξης μεταναστευτικής πολιτικής αλλά, επιπλέον, διαπνέεται από ένα μεγαλύτερο πνεύμα υποστήριξης, αρωγής και αλληλεγγύης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προς τα Κράτη-Μέλη. Για να αποδειχθεί όμως το Σύμφωνο αυτό χρήσιμο εργαλείο θα πρέπει να υπάρξει η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης να χαράξει μία μεταναστευτική πολιτική με βάση το συμφέρον των Ελλήνων πολιτών και με γνώμονα την εθνική ασφάλεια και την κοινωνική συνοχή και όχι μόνο για την – αμφιλεγόμενη και αμφισβητούμενη – βελτίωση κάποιων οικονομικών δεικτών (ενώ επιδεινώνονται κάποιοι άλλοι).

Υπάρχει αυτή η βούληση; Η πρόσφατη συζήτηση στην Βουλή (13/10) έδειξε ότι ο αρμόδιος υπουργός κ. Προκόπης Παυλόπουλος δεν φαίνεται να έχει αντιληφθεί την ουσία του θέματος και τις αδυναμίες και τις αντιφάσεις της πολιτικής που ακολούθησε μέχρι τώρα. Μέχρι να συμβεί αυτό, ας μην περιμένουμε κάποια κίνηση προς την σωστή κατεύθυνση.

 

του Γιάννη Κολοβού

Ο Γιάννης Κολοβός είναι επικοινωνιολόγος. Το τελευταίο του βιβλίο με τίτλο «Το τέλος μίας ουτοπίας: η κατάρρευση των πολυπολιτισμικών κοινωνιών στην Δυτική Ευρώπη» μόλις κυκλοφόρησε από τις Εκδόσεις Πελασγός.

Το άρθρο δημοσιεύθηκε στο φύλλο της 23ης Νοεμβρίου της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα.

http://www.thermopilai.org/content/eyropaiko-symfono-gia-tin-metanasteysi-kai-asylo-i-simasia-toy-gia-tin-ellada

 

Οι Νεφελίμ ζουν ανάμεσά μας

Οι Νεφελίμ ζουν ανάμεσά μας Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Δ. ΚΑΨΑΛΗΣ   
28.11.08
Δεν είναι αόρατοι βρυκόλακες της κολάσεως.  Δεν είναι βαμπίρ των Καρπαθίων. Εχουν σάρκα και οστά. Ζουν ανάμεσά μας. Γι’ αυτό μην καταφεύγετε σε αγιασμούς, εξορκισμούς, παρακλήσεις και ευχέλαια, για να μας απαλλάξουν από την παρουσία τους.Είναι άνδρες με πτυχία πανεπιστημίων του Εσωτερικού και του Εξωτερικού. Ειδήμονες  και επαΐοντες περί των χρηματοπιστωτικών. Αριστοι γνώστες των προφητών και των νόμων. Μιλούν από δύο έως τρεις γλώσσες, χειρίζονται με άνεση τους υπολογιστές.

Οι Νεφελίμ ζουν ανάμεσά μας. Είναι άνθρωποι της Εκκλησίας, της Δικαιοσύνης, της Πολιτικής, των ΜΜΕ, της Κρατικής μηχανής και της Οικονομικής ελίτ. Είναι χωρίς γένια, φρεσκοξυρισμένοι και σικάτοι, αλλά έχουν τα χτένια.

Οι Νεφελίμ δεν είναι σημερινό φαινόμενο. Εχουν κατοικήσει από καταβολής του Ελληνικού Κράτους, για να μην πω από την αρχαιότητα. Δεν είναι τίποτα αυτά που τραβάμε εμείς, μπροστά σ’ αυτά που πέρασαν οι παππούδες και οι πατέρες μας. Είναι η κατάρα της πατρίδας, η χολέρα της θρησκείας, η πανούκλα της κοινωνίας.

Οι Νεφελίμ είναι ευκολοδιάκριτοι, όλοι μπορούμε να τους ξεχωρίσουμε, έχουν ταμπέλες στο πρόσωπο. Είναι καταπατητές της αλήθειας και υπέρμαχοι του ψεύδους, δίκαιο και ηθική τα περιφρονούν. Πιστεύουν ότι είναι άξονες που περιστρέφονται τα πάντα γύρω τους.  Ολες οι εξουσίες πηγάζουν από αυτούς, λειτουργούν γι’ αυτούς  και εξυπηρετούν αυτούς.

Οι Νεφελίμ έζησαν, ζουν και θα ζουν χάρη στην δική μας ανοχή, τον φόβο και την αδιαφορία. Δεν θα υπήρχαν στην πολεοδομία, στην εφορία και στα νοσοκομεία να ζητούν φακελάκια αν εμείς δεν τα δίναμε και τους κόβαμε τον βήχα.

Δεν θα ξανάβγαινε κόμμα Νεφελίμ να μας κυβερνήσει δεύτερη φορά, όταν την πρώτη μας κορόϊδεψε, αν εμείς δεν ήμασταν αφελείς, ευκολόπιστοι, κουτοπόνηροι και παρτάκηδες. Ενώ  βλέπουμε τον όνυχα δεν θέλουμε να δούμε τον λέοντα.

Πηγή πάντων των κακών είμαστε εμείς. Ας βολευτούμε και ας βολέψουμε τα παιδιά μας και γαία πυρί μειχθήτω. Μας βλέπω στην καθημερινότητα τι ποιότητας άνθρωποι είμαστε. Κλωτσοπατιόμαστε στις στάσεις των λεωφορείων για το ποιος θα μπει πρώτος μέσα για να καθίσει να αναπαυθεί. Δεν σηκωνόμαστε να δώσουμε την θέση μας σ’ έναν ηλικιωμένο, σε μια έγκυο. Μα θα μου πείτε: Είναι μικρολεπτομέρειες αυτά. Ναι, αλλά όλες μαζί οι λεπτομέρειες κάνουν το σύνολο.

Ετσι, όσο δεν αλλάζουμε μυαλά, οι  Νεφελίμ θα ζουν ανάμεσά μας, θα καλοπερνούν, θα μας πίνουν το αίμα με το καλαμάκι, θα ρίχνουν τα άγιά μας στα σκυλιά τους και θα πηγαίνουμε απ’ το κακό στο χειρότερο.

http://www.elora.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1080&Itemid=1

Δεν υπάρχουν Έλληνες στα Σκόπια!!!

Δεν είναι πλάκα, ούτε ψέμμα! Είναι η απάντηση της Υπουργού Εξωτερικών, κας Ντόρα Μπακογιάννη Μητσοτάκη (ποτέ μη το ξεχνάμε αυτό) σε ερώτηση του δραστήριου βουλευτή του ΛΑ.Ο.Σ. Κώστα Αϊβαλιώτη για την ελληνική μειονότητα στα Σκόπια.

Συγκεκριμένα, στην απάντηση της, η Υπουργός Εξωτερικών αναφέρει ότι υπάρχουν μόνο 422 Ελληνες (!!) Ξεκαθαρίζει δε ότι στην ΠΓΔΜ δεν εκδηλώνεται συνεκτική ομάδα Ελλήνων, με συνείδηση και δράση εθνικής μειονότητας!!

Φαίνεται πως η κα Μπακογιάννη δεν είχε διαβάσει τις δηλώσεις του Γκλιγκόροφ σε τσεχική εφημερίδα το 1992 ότι 200.000 Έλληνες κατοικούν στα Σκόπια. Το ΥΠΕΞ παρουσιάζει το εξωπραγματικό γεγονός, ότι δηλαδή δεν αναφέρονται περιστατικά περιορισμού ατομικών δικαιωμάτων ή δεν τίθενται εμπόδια σε τυχόν εκδηλώσεις εθνικής καταγωγής»

Ευτυχώς που είμαστε ακόμα νέοι και έχουμε πολλά μαλλιά, γιατι μ αυτά που ακούμε!! Προφανώς η κα Μπακογιάννη ζει στον πλανήτη της μαζί με τους συμμάχους της Αμερικανούς.
ΔΕΙΤΕ ΚΥΡΙΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ!! Έλληνες, είμαστε μόνοι μας!!

Ο βουλευτής του ΛΑ.Ο.Σ. διερωτάται
γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν ζητεί την πραγματική καταγραφή και προστασία της ελληνικής μειονότητας στα Σκόπια, πριν να συναινεί στην Κοινοτική Χρηματοδότηση (ύψους 1,1 δις ευρώ από το 1992) προς την χώρα αυτή…

http://gkaratheodoris.blogspot.com/

Το αδιέξοδο της Ελλάδας


Το αδιέξοδο της Ελλάδας
Με 1,5 εκατομμύριο Έλληνες ανέργους
και με 1,5 εκατομμύριο ξένους εργάτες

Αυτό είναι το σχέδιο των μεγαλοκαπιταλιστών που ο τελειωτικός σκοπός τους είναι: Να αντικαταστήσουν τον εργαζόμενο ελληνικό λαό, με πρωτόγονους και υποτακτικούς ξένους εργάτες, με ανύπαρκτη πολιτική και ταξική συνείδηση.

Το σχέδιο όμως για τη διάσωση του εργαζόμενου ελληνικού λαού είναι εντελώς διαφορετικό και απαιτεί άμεσα: Την αύξηση της γεννητικότητάς του, και τον περιορισμό των ξένων στους εντελώς αναγκαίους, και όταν δεν υπάρχουν Έλληνες άνεργοι.

1. Όλα τα γεγονότα επιβεβαιώνουν συνεχώς ότι το στρατηγικότερο σχέδιο το οποίο εφαρμόζει απαρέγκλιτα τα τελευταία χρόνια σύσσωμη η ελληνική αστική τάξη, είναι το σχέδιο της ραγδαίας εθνολογικής αλλαγής του πληθυσμού της Ελλάδας.

Πρώτοι οι εφοπλιστές αντικατέστησαν το ενενήντα τοις εκατό των Ελλήνων ναυτεργατών με ξένους. Εν συνεχεία, το μεγάλο και μικρό κατασκευαστικό κεφάλαιο αντικατέστησε όλους σχεδόν τους Έλληνες οικοδόμους επίσης με ξένους. Εδώ και χρόνια ο ΣΕΒ εκθειάζει με τις επίσημες εκθέσεις του τη χρησιμότητα της μετανάστευσης. Όλα σχεδόν τα αστικά συγκροτήματα των μέσων μαζικής ενημέρωσης, με επικεφαλής την «Καθημερινή», το «Βήμα» και την «Ελευθεροτυπία», προπαγανδίζουν λυσσαλέα την εισαγωγή ξένων εργατών. Και όλα τα κόμματα, ακόμα και η δεξιά Νέα Δημοκρατία, ακολουθώντας τις αυστηρές διαταγές της αστικής τάξης, υπηρετούν πιστά το ίδιο σχέδιο.

Το σχέδιο της αστικής τάξης για μαζική εισαγωγή εκατομμυρίων από τριτοκοσμικούς πληθυσμούς δεν γίνεται για να καλύψει νέες θέσεις εργασίας, αφού είναι γνωστό ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση των τελευταίων ετών δεν έχει δημιουργήσει νέες θέσεις, αλλά μάλλον τις έχει μειώσει. Η Ελλάδα δεν είναι μια αναπτυσσόμενη χώρα, όπως ήταν κάποτε η ανοικοδομούμενη ματαπολεμική Γερμανία ή η ραγδαία αναπτυσσόμενη Αμερική. Είναι λοιπόν ολοφάνερο ότι σκοπός της αστικής τάξης είναι η αφαίρεση των θέσεων εργασίας από τους «απαιτητικούς» Έλληνες και η αντικατάστασή τους με υποτακτικούς τριτοκοσμικούς ξένους, με ανύπαρκτη ταξική συνείδηση. Γι’ αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο να έχουμε απ΄τη μια πλευρά ενάμισι εκατομμύριο Έλληνες ανέργους και απ’ την άλλη ενάμισι εκατομμύριο ξένους εργαζόμενους στη χώρα.

Είναι λοιπόν τεράστιο ψέμα ότι κάτω απ΄ τις σημερινές συνθήκες «οι ξένοι δεν παίρνουν τις δουλειές των Ελλήνων».

Το σχέδιο όμως αυτό δεν περιορίζεται στους χώρους εργασίας αλλά στοχεύει στην ίδια την εθνολογική σύνθεση της Ελλάδας. Η αστική τάξη δεν θέλει την Ελλάδα να κατοικείται αποκλειστικά από τον Ελληνικό λαό, γι’ αυτό θέλει να εγκαταστήσει μόνιμα σαν αναπόσπαστο τμήμα της χώρας εκατομμύρια ξένους. Τους ξένους αυτούς τους θέλει κοινωνικά καθυστερημένους, ταξικά ακίνδυνους, πολιτικά ανίδεους και θρησκευτικά ελεγχόμενους. Γι’ αυτό σχεδιάζει τη μαζική εισαγωγή μουσουλμάνων, που πληρούν περισσότερο τις παραπάνω προδιαγραφές. Μάλιστα, για να επιταχύνει την εθνολογική αλλοίωση της χώρας, έχει εγκαταλείψει τελείως αβοήθητη την ελληνική οικογένεια, χωρίς κίνητρα για την απόκτηση παιδιών, χωρίς βρεφονηπιακούς σταθμούς, χωρίς γονικές άδειες και επιδόματα, και έχει καταδικάσει τους Έλληνες να έχουν το χαμηλότερο δείκτη γεννητικότητας στην Ευρώπη. Ξέροντας ότι την ίδια στιγμή, οι καθυστερημένοι ξένοι πληθυσμοί που ζουν στην Ελλάδα, λόγω συνήθειας και χαμηλότατων απαιτήσεων τεκνοποιούν με ιλιγγιώδεις ρυθμούς.

2. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνουν την πιστή τήρηση του σχεδίου αυτού.

Απ’ τη μια μεριά ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, στερούμενος άλλωστε προσωπικά ελληνικής εθνικής συνείδησης, επέλεξε για την υπερνομαρχία Καβάλας – Δράμας – Ξάνθης μια κατ’ ουσίαν Τουρκάλα υποψήφια, τη στιγμή που το 90% του πληθυσμού της υπερνομαρχίας είναι ελληνικός. Με την κίνησή του αυτή ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ προσπαθεί θρασύτατα να πείσει τον ελληνικό λαό όχι απλά να δεχτεί την εισαγωγή εκατομμυρίων μουσουλμάνων και Τούρκων, αλλά και να υποταχθεί πολιτικά σε αυτούς, παραδίδοντάς τους τη διακυβέρνηση της χώρας.

Στην ίδια κατεύθυνση κινείται και η πρότασή του να δοθούν με συνταγματική διάταξη στους ξένους πλήρη πολιτικά δικαιώματα.

Απ’ την άλλη, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, δείχνει πρωτοφανή ανοχή στην τουρκική επιθετικότητα, παρά το θάνατο του Έλληνα πιλότου, προκειμένου να υποστηρίξει με νύχια και με δόντια την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός των ελληνικών κυβερνήσεων είναι να πετύχουν την ένταξη της Τουρκίας στην Ε.Ε., έτσι ώστε να γίνει εύκολη η εισαγωγή εκατομμυρίων καθυστερημένων μουσουλμάνων από τα βάθη της Τουρκίας υπό την ιδιότητα του Ευρωπαίου πολίτη.

Επιβεβαιώνεται δηλαδή ότι τα δύο μεγάλα ελληνικά αστικά κόμματα εξακολουθούν να τηρούν πιστά το σχέδιο. Και βέβαια ακολουθούνται κατά πόδας από όλο το συρφετό της λεγόμενης «αριστεράς», που έχει αναγορευθεί στο μεγαλύτερο εχθρό του ελληνικού λαού, πλασάροντας την αντικατάστασή του σαν «φιλανθρωπία», «διεθνισμό» και «αντιρατσισμό».

3. Κατά τα άλλα, η κυβέρνηση προωθεί σειρά μέτρων, όπως η ιδιωτικοποίηση οργανισμών και υπηρεσιών, η σκανδαλώδης εύνοια στους εφοπλιστές (που όμως δεν αργκούνται στην απελευθέρωση ναύλων και δρομολογίων και τα απαιτούν όλα), η προσπάθεια ανοίγματος του ασφαλιστικού και ούτω καθεξής.

Ένα απ΄ τα σημαντικότερα μέτωπα που έχει ανοίξει αυτόν τον καιρό είναι της παιδείας, την οποία προσπαθεί να καθυποτάξει στο κεφάλαιο και να ιδιωτικοποιήσει, χτυπώντας συγχρόνως τα δικαιώματα των φοιτητών, οι οποίοι όμως αντιδρούν με ένα πλατύ κύμα καταλήψεων.

4. Στο διεθνές πεδίο, το σημαντικότερο γεγονός που πρέπει οπωσδήποτε να επισημάνουμε, είναι η νέα στρατιωτική συμμαχία των μεγάλων σταλινοκαπιταλισμών της Ρωσίας και της Κίνας, υπό τον τίτλο «Σύμφωνο της Σαγκάης». Το στρατιωτικό Σύμφωνο της Σαγκάης, που αυτόν τον καιρό πραγματοποιεί στρατιωτικές ασκήσεις στη Ρωσία και αλλεπάλληλες συσκέψεις στην Κίνα, αποτελεί μια νέα συμμαχία ανάμεσα στα δύο αυτά βάρβαρα νεοκαπιταλιστικά καθεστώτα, που τα συνδέει στενά η κοινή σταλινική καταγωγή τους.

Μάλιστα, το Σύμφωνο αυτό φαίνεται ότι το τελευταίο διάστημα αποτελεί το βασικό υποστηρικτή του ισλαμικού φανατισμού, που εκφράζεται κυρίως από τα πυρηνικά εξοπλιστικά σχέδια του Ιράν. Άλλωστε, τόσο ο ρωσοκινεζικός σταλινοκαπιταλισμός, όσο και ο ισλαμικός φανατισμός της άρχουσας τάξης των πετρελαίων, έχουν σαν κοινή απώτερη καταγωγή το σύστημα του ασιατικού δεσποτισμού.

Αν και δεν ξέρουμε πόσο θ’ αντέξει η ευρύτερη αυτή συμμαχία σε βάθος χρόνου, εντούτοις τη στιγμή αυτή είναι ένα καθοριστικής σημασίας γεγονός.

5. Επίσης στο διεθνές πεδίο, δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στις μεγάλες δυσκολίς του ευρωπαϊκού καπιταλισμού.

Η εγχώρια παραγωγή και οι εξαγωγές της Ευρώπης αντιμετωπίζουν με τρόμο την απειλή που εκτοξεύτηκε εκ μέρους των ΗΠΑ ότι η αμερικανική κυβέρνηση σκέφτεται να υποτιμήσει το δολάριο κατά 30-40% προκειμένου να υποστηρίξει τη δική της παραγωγή και τις δικές της εξαγωγές. Καταρρίπτοντας το μύθο περί «ισχυρού ευρώ» και «ανίσχυρου δολαρίου», ο αμερικανικός καπιταλισμός δείχνει ότι όχι απλά θέλει το σημερινό φτηνό δολάριο, αλλά σκέφτεται να το υποτιμήσει ακόμα περισσότερο, καταφέροντας συντριπτικό πλήγμα στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που λίγο αφού μαθεύτηκαν τα αμερικανικά σχέδια, εκδηλώθηκε μίνι-κραχ στα χρηματιστήρια Ευρώπης και Ελλάδας.

6. Απέναντι σε όλα αυτά τα δεδομένα της πολιτικής κατάστασης, ο ελληνικός λαός γενικότερα και κυρίως η ελληνική εργατική τάξη, πρέπει χωρίς κανένα φόβο να υπερασπιστούν την ύπαρξή τους. Πρέπει ν’ αδιαφορήσουν για τον κίνδυνο να τους χαρακτηρίσουν οι διάφοροι πληρωμένοι κοντυλοφόροι «ρατσιστές», και να πάρουν ξεκάθαρη θέση που θα απαρτίζεται από τα παρακάτω δύο σκέλη:

Πρώτον να δοθούν κίνητρα και βοηθήματα στον εργαζόμενο ελληνικό λαό, υπό μορφή τόσο κοινωνικών, όσο και οικονομικών παροχών, για να αυξήσει τη γεννητικότητά του. Και δεύτερον, να περιοριστεί ο αριθμός των ξένων που ζουν στην Ελλάδα σε τόσους όσους αντέχει η ελληνική οικονομία, δηλαδή σε τόσους όσους μπορούν να απασχοληθούν χωρίς να προκαλείται ανεργία στους Έλληνες εργαζόμενους.

Πιστεύουμε ότι αργά ή γρήγορα αυτά τα αιτήματα θα γίνουν πλατιά αποδεκτά απ΄ τον ελληνικό λαό, που καταλαβαίνει τι συμβαίνει πολύ καλύτερα απ’ ό,τι νομίζουν οι εκμεταλλευτές του. Πιστεύουμε βαθιά ότι ο ελληνικός λαός δεν έχει ξεχάσει την ιστορία του και τις εκατόμβες των μαρτύρων που θυσιάστηκαν για την κατάκτηση της ανεξαρτησίας του. Και τελικά πιστεύουμε ότι δεν θα επιτρέψει την εξαφάνισή του.

Αθήνα, 31.5.2006
Η Συντακτική Επιτροπή

«Ο σκοπός της εισαγωγής ξένων εργατών από τους εργοδότες είναι η διαιώνιση της σκλαβιάς»
Αυτό είναι ένα από τα πλέον επίκαιρα συνθήματα του Μάρξ, για την περιφρούρηση της ύπαρξης της ευρωπαϊκής εργατικής τάξης και ιδιαίτερα της ελληνικής.
Από τη σύνταξη της εφημερίδος

http://lathrometanasteusi.blogspot.com/2007/10/15-15.html

ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΛΟΒΟΣ: ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΣΟΒΑΡΑ ΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ

Την προσεχή Κυριακή 9 Σεπτεμβρίου στο ξενοδοχείο «President», ο «Ελεύθερος Κόσμος» και οι εκδόσεις «Πελασγός» οργανώνουν μια μεγάλη ημερίδα για την Μετανάστευση στην Ελλάδα. Βασικός ομιλητής σ’ αυτή την εκδήλωση θα είναι ο γνωστός κοινωνιολόγος και συγγραφέας του «Κουτιού της Πανδώρας» Γιάννης Κολοβός, τον οποίο συναντήσαμε την περασμένη Πέμπτη και μας μίλησε για αυτό το θέμα.Σήμερα θα δημοσιεύσουμε ένα μικρό μέρος της συνεντεύξεώς του, ενώ η υπόλοιπη θα δημοσιευθεί στο επόμενο φύλλο του «Ε.Κ.» και σας βεβαιώνουμε ότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Τριανταδύο μόλις ετών, ο κ. Κολοβός θεωρείται ήδη ένας από τους μεγαλύτερους Έλληνες ειδικούς στο θέμα της Μετανάστευσης και «Το κουτί της Πανδώρας» του («Πελασγός» 2004) είναι ένα μεγάλο μπεστ σέλλερ. Έχει συμμετάσχει σε δεκάδες τηλεοπτικά πάνελ και εκδηλώσεις με αντιπάλους τους πιο σκληρούς υπέρμαχους των ξένων Μεταναστών και τους έχει κατατροπώσει. Αριστος χρήστης του διαδικτύου, ο κ. Κολοβός γνωρίζει όσο κανείς άλλος τι συμβαίνει παγκοσμίως στα Μεταναστευτικά θέματα και έχει καταλήξει σε συμπεράσματα που θα έκαναν τον Πάκη Παυλόπουλο να ντρέπεται.

Πρόσφατα το Ινστιτούτο Μεταναστευτικής Πολιτικής παρουσίασε μία μελέτη σύμφωνα με την οποία η προσφορά των μεταναστών στο ΑΕΠ είναι τόσο θετική, ώστε αν αυτοί απομακρυνόντουσαν θα είχαμε τεράστιο πρόβλημα. Εσάς ποια η άποψή σας επί του θέματος;
Όντως δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα μία μελέτη που έγινε υπό την αιγίδα του ΙΜΕΠΟ για αυτό το θέμα που έδειξε ότι η συμβολή των μεταναστών στο ΑΕΠ φτάνει το 2,6 %. Αυτό τι σημαίνει όμως, για να εξηγήσουμε και στους αναγνώστες που δεν είναι ανάγκη να γνωρίζουν πολύ καλά τα οικονομικά; Το ΑΕΠ είναι η πίτα, το προϊόν που παράγουμε όλοι μας εδώ στην Ελλάδα. Αρα με το που ήλθαν οι μετανάστες και εργάστηκαν, αυτό αυξήθηκε κατά 2,6%. Προσέξτε: Αυτό είναι η μισή αλήθεια όμως. Αυτό που δεν μας λένε είναι ότι αυτό αυξήθηκε κατά 2,6%, ενώ όμως ο πληθυσμός της χώρας αυξήθηκε κατά τουλάχιστον 7 ή 8 ή 10%. Οπότε έχουμε το γεγονός ότι το συνολικό ΑΕΠ αυξήθηκε, δηλαδή παρήχθηκε περισσότερος πλούτος στην χώρα. Το ουσιαστικό όμως είναι ένα άλλο κριτήριο: Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ. Δηλαδή το πόσο από αυτόν τον πλούτο αντιστοιχεί στον καθένα από εμάς. Και αυτό μειώθηκε. Γιατί, το ότι οι μετανάστες ας πούμε αύξησαν κατά 8% τον πληθυσμό, ενώ αύξησαν το ΑΕΠ μόνο κατά 2,6%. Αρα το κατά κεφαλήν, δηλαδή ο πλούτος που αντιστοιχεί στον καθένα μας, είναι πλέον λιγότερος. Αρα στην ουσία σαν άτομα, φτωχύναμε. Επίσης, αυτό στο οποίο δεν επικεντρώνει το ΙΜΕΠΟ, είναι το γεγονός ότι η εισροή των μεταναστών και η εργασία τους στην Ελλάδα συνεπάγεται μία αναδιανομή του εισοδήματος. Δηλαδή αυτό το 2,6% της αύξησης στην οποία συμμετείχαν οι μετανάστες, δεν μοιράστηκε ισόποσα. Οι πλούσιοι κερδίζουν με την εισροή των μεταναστών και οι φτωχοί χάνουν. Γιατί; Γιατί οι φτωχοί, ιδίως οι ανειδίκευτοι εργάτες, ανταγωνίζονται με τους μετανάστες για τις θέσεις εργασίας σε αυτούς τους συγκεκριμένους κλάδους και άρα το ημερομίσθιό τους μειώνεται, ενώ οι πλουσιότεροι που -τουλάχιστον μέχρι αυτή την χρονική στιγμή – δεν ανταγωνίζονται τους μετανάστες, γιατί δεν κάνουν τις ίδιες δουλειές, έχουν το κέρδος, γιατί έχουν τον φτηνό κηπουρό, την φθηνή καμαριέρα, την φθηνή γκουβερνάντα.

Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι για το μέσο Έλληνα θα ήταν καλύτερα αν δεν υπήρχε αυτό το τεράστιο κύμα μετανάστευσης;
Ο μέσος Έλληνας, είναι μια ιδεατή εικόνα, δεν υπάρχει. Αυτό που μπορούμε σίγουρα να πούμε, είναι ότι για τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα – περίπου το 15 -20% του πληθυσμού, σίγουρα θα ήταν καλύτερα αν οι μετανάστες δεν είχαν έλθει όπως ήλθαν, δηλαδή παρανόμως και δεν είχαν νομιμοποιηθεί εκ των υστέρων. Σίγουρα όλοι θα ήμασταν καλύτερα αν είχε γίνει μια σωστή μεταναστευτική διαδικασία. Δηλαδή αν είχαμε οργανωθεί και είχαμε υπολογίσει, σε ποιους κλάδους, για πόσο χρονικό διάστημα έχουμε και πόσες θέσεις εργασίας δεν μπορούν να καλυφθούν από Έλληνες ή υπηκόους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κατόπιν, συντεταγμένα και από χώρες της δικής μας επιλογής, να διαλέξουμε τους αλλοδαπούς που θα χρειαζόμασταν.

Στις 9 Σεπτεμβρίου, η εφημερίδα μας, ο «Ε.Κ.», μαζί με τις εκδόσεις «Πελασγός», διοργανώνουν στο ξενοδοχείο President μία ημερίδα για το θέμα της μετανάστευσης. Από ότι γνωρίζω θα είστε ομιλητής.
Θέλω να ευχαριστήσω τον «Ελεύθερο Κόσμο», για την τιμή αυτή που μου κάνει. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμη αυτή η εκδήλωση και παροτρύνω όποιους άλλους έχουν ενδιαφέρον για το θέμα να διοργανώσουν τέτοιες εκδηλώσεις, γιατί θωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο ενώ απασχολεί ένα σημαντικό κομμάτι των συμπατριωτών μας, από ότι τουλάχιστον φαίνεται από τις δημοσκοπήσεις, δεν έχει συζητηθεί καθόλου, γιατί ακριβώς τόσο τα κατεστημένα ΜΜΕ όσο και τα κατεστημένα πολιτικά κόμματα, δεν θέλουν να το αγγίξουν ακριβώς επειδή είναι φλέγον και επειδή η θέση τους είναι αντίθετη από αυτή που διαισθητικά έχει η Ελληνική κοινή γνώμη. Θεωρώ ότι είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία του Ε.Κ. να ανοίξει αυτό το θέμα, να αρχίσει η συζήτηση. Και θεωρώ πολύ χρήσιμο να γίνουν και άλλες. Θεωρώ επίσης ότι είναι χρήσιμο να γίνονται συζητήσεις όχι μόνο μεταξύ ανθρώπων που έχουν περίπου την ίδια οπτική γωνία, αλλά και να υπάρχουν και συζητητές που θα έχουν την αντίθετη. Ώστε να υπάρξει αντίλογος, διάλογος. Αυτός ο οποίος έχει εμπιστοσύνη στα επιχειρήματα και τα στοιχεία του, δεν έχει τίποτε να φοβηθεί. Και προσωπικά εγώ, τίθεμαι στην διάθεση του οποιουδήποτε θα ενδιαφερόταν για μια τέτοια συζήτηση, όχι μόνο για να είμαι ομιλητής, αλλά και για να παράσχω στοιχεία, ώστε να γίνει μία σωστή και πλήρης συζήτηση.

Στην Ελλάδα υπάρχει ακόμη ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο. Το 50% των μεταναστών κατάγονται από μία όμορη χώρα. Μιλάμε για τους εξ Αλβανίας μετανάστες. Αυτό τι είδους επιπτώσεις μπορεί να έχει;
Κοιτάξτε, εγώ απλά θα σας πω ότι σύμφωνα με τον διαπρεπέστερο ίσως καθηγητή σε θέματα οικονομικής μετανάστευσης, τον George Borjas, οι άδειες παραμονής και εργασίας που πρέπει να δίνονται – και μιλάει για τις ΗΠΑ – μέσα σε έναν χρόνο, δεν πρέπει η κάθε εθνοτική ομάδα να παίρνει πάνω από 5% αυτών των αδειών. Δηλαδή στις 200.000 άδειες 10.000 άδειες σε μία συγκεκριμένη εθνοτική ομάδα. Θεωρεί ότι είναι καλό, οι εργάτες, οι εργαζόμενοι που θα έρχονται από το εξωτερικό να είναι κατακερματισμένοι, ακριβώς για να μην γκετοποιούνται. Εμείς εδώ δεν φτάνει που τα έχουμε κάνει όλα ανάποδα, δηλαδή: μπήκαν οι περισσότεροι παρανόμως. Τους νομιμοποιούμε εκ των υστέρων, έχουμε επιτρέψει να δημιουργηθεί ένα φαινόμενο, όπου το 50% ή και το 60% είναι από μία εθνοτική ομάδα. Και δη μία εθνοτική ομάδα, από μία γειτονική χώρα, με διεκδικήσεις εις βάρος της χώρας μας. Αυτό κάποια στιγμή, αν δεν διορθωθεί άμεσα, σίγουρα θα το πληρώσουμε.

Πάκης Παυλόπουλος και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις

Πώς κρίνετε την μεταναστευτική πολιτική της Νέας Δημοκρατίας;
Η μεταναστευτική πολιτική της Ν.Δ. δεν διαφέρει σε τίποτε από την μεταναστευτική πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Δηλαδή, εκ των υστέρων νομιμοποιήσεις. Μάλιστα ο κ. Παυλόπουλος σε συνέντευξή του έχει πει ότι θα κάνει τόσες νομιμοποιήσεις, όσες χρειαστούν για να νομιμοποιηθούν όλοι οι λαθρομετανάστες. Και μάλιστα αναρωτιέμαι εγώ: Αν υπάρξουν κάποιοι οι οποίοι είτε δεν πληρούν τα κριτήρια, είτε δεν θέλουν να νομιμοποιηθούν, αυτούς τι θα τους κάνει; Θα τους νομιμοποιήσει με το ζόρι; Η θα παραμείνουν στην χώρα μας παράνομοι. Και εάν παραμείνουν τι θα γίνει με αυτούς; Πώς θα τους νομιμοποιήσει αν οι ίδιοι δεν θέλουν; Γιατί ας μην ξεχνάμε, το βασικό, ας πούμε, ατού των παρανόμων μεταναστών στην αγορά εργασίας, είναι ότι είναι παράνομοι. Και άρα μπορούν να προσφέρουν την δουλειά τους φτηνότερα. Αν γίνουν κανονικά νόμιμοι και πληρώνονται το ίδιο με έναν Έλληνα, τότε ο εργοδότης δεν θα έχει λόγο να μην πάρει τον Έλληνα. Αλλά επειδή και με τα ένσημά τους γίνονται διάφορα παιχνίδια, και με την αμοιβή υπογράφουν ότι παίρνουν κάποια, αλλά παίρνουν λιγότερα, πάντα αυτό που έχει και προσφέρει στους εργοδότες ο αλλοδαπός εργάτης και δη ο παράνομος, είναι ότι το ότι είναι φτηνότερος.

Εκτός από τις ευθύνες του Ελληνικού Κράτους, εντοπίζετε και σε κάποιους άλλους οργανισμούς, όπως Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Νομικά Πρόσωπα ανάλογες ευθύνες για την αθρόα είσοδο παράνομων μεταναστών στην χώρα μας;
Κοιτάξτε, για μένα τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν από την πολιτική βούληση της κυβέρνησης και άρα του κράτους. Αν το κράτος ήθελε να αντιμετωπίσει όντως το πρόβλημα, αυτό θα υπήρχε σε πολύ μικρότερο βαθμό από ότι υπάρχει τώρα. Ως προς τις ΜΚΟ κλπ, υπάρχουν κάποιες οι οποίες παρέχουν κάποιες υπηρεσίες. Νομική κάλυψη, περίθαλψη ή οτιδήποτε στους μετανάστες, είναι απλό. Εφόσον χρηματοδοτούνται, καλά κάνουν και υπάρχουν. Το θέμα είναι ότι το κράτος θα έπρεπε να είχε ορίσει τις παραμέτρους μέσα από τις οποίες θα γίνεται η μετανάστευση στην Ελλάδα. Δηλαδή, όποιος μπει παρανόμως, θα πρέπει να απελαύνεται το συντομότερο δυνατόν, τα αιτήματα τυχόν προσφύγων ή αυτών που στις χώρες τους κινδυνεύουν για τις ιδέες τους ή την αντικαθεστωτική τους δράση θα πρέπει να επεξεργάζονται ταχύτατα ώστε να βλέπουμε αν είναι γνήσιοι πρόσφυγες ή όχι. Εδώ πρέπει να προσθέσω και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Οι πρόσφυγες δικαιολογούνται μόνο αν έρχονται από μία γειτονική χώρα. Δηλαδή, ένας Κούρδος από την Τουρκία. Αυτούς τους κυνηγάει το τουρκικό κατεστημένο, κάποιοι θα καταφύγουν και στην Ελλάδα. Τώρα να κάποιος έρχεται από το Αφγανιστάν ή από την Κίνα και άρα έχει περάσει μέσα από 10 ασφαλείς, ασφαλέστατες χώρες για να φθάσει σε εμάς, και όταν μάλιστα πολλές φορές θα δείτε ότι σε συνεντεύξεις τους να λένε ότι αρχικός τους σκοπός ήταν να φτάσουν στην Βρετανία ή στην Γαλλία, αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος ήθελε να έλθει στην Ευρώπη γενικά και όπου του έτυχε έμεινε. Αυτοί δεν μπορούν να θεωρηθούν πρόσφυγες. Δεν μπορεί κάποιος που φεύγει από το Αφγανιστάν να περνά από 3 – 4 ασφαλείς χώρες, όπου δεν κινδυνεύει και να μην μένει εκεί. Υποτίθεται ότι σκοπός τους είναι να γλιτώσουν τον κίνδυνο και να ξαναγυρίσουν στην χώρα τους για να την φτιάξουν, να βοηθήσουν την αντίσταση κλπ. Δεν μπορεί να έρχονται στην Ευρώπη και να κάθονται δέκα και είκοσι χρόνια.

Ουδείς γνωρίζει τον αριθμό των Μεταναστών στην Ελλάδα

Αυτή την στιγμή, ζουν στην Ελλάδα ίσως περισσότερα από 2 εκατομμύρια μετανάστες. Νομίζετε ότι υπάρχει τρόπος να μειωθεί αυτό το τεράστιο νούμερο; Αν ναι, πώς;
Κοιτάξτε, ένα από τα συμπτώματα της ασθένειας που λέγεται ανύπαρκτη μεταναστευτική πολιτική, είναι το ότι δεν ξέρουμε πόσοι ακριβώς είναι οι μετανάστες. Αλλοι λένε περίπου ένα εκατομμύριο, υπάρχουν μελέτες που μιλάνε για 1.200.000 και 1.400.000, αλλά και φήμες θέλουν – διότι έτσι κι αλλιώς άγνωστος είναι ο αριθμός των πόσων έρχονται, των πόσων φεύγουν – να είναι και 2.000.000. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε σχετικά ασφαλείς αν μιλήσουμε για 1.300.000. Δεν έχουν και ιδιαίτερη σημασία τα νούμερα.
Για μένα το πιο βασικό είναι να υπάρξει πολιτική βούληση. Το να μειωθεί το νούμερο είναι θέμα καταρχήν, να μην αυξηθεί, να φυλάξουμε δηλαδή καλά τα σύνορα. Ώστε και αν αυξηθεί να αυξάνεται με πολύ μικρούς ρυθμούς. Και αυτό πώς θα επιτευχθεί; Με σωστή προστασία. Όχι μόνο με ανθρώπους, συνοριοφύλακες, αλλά και χρήση της τεχνολογίας. Δορυφόρους κάμερες κλπ. Εγώ πιστεύω ότι όπως η χώρα θωράκισε τα σύνορά της την περίοδο των Ολυμπιακών, έτσι μπορούν να γίνουν και τώρα, αρκεί να το θελήσουμε. Και μάλιστα το κόστος. – γιατί κάποιοι θα επικαλεστούν ότι είναι τεράστιο το κόστος-του να φιλοξενείς παράνομους μετανάστες στην χώρα σου, είναι πολύ υψηλότερο από το να φτιάξεις ένα σύστημα προστασίας των συνόρων τέτοιο ώστε να μπαίνουν πολύ πολύ λίγοι. Δηλαδή: Τα έξοδα για την σίτιση, για στέγη, τα έξοδα των παιδιών τους που πάνε στα σχολεία, τα έξοδα άλλων επιδομάτων κοινωνικής πρόνοιας, Επίσης και κάποια άλλα αφανή έξοδα, όπως αυτά που σχετίζονται με την αύξηση της εγκληματικότητας και της ανεργίας. Αυτά όλα έχουν ένα τεράστιο κόστος το οποίο κανείς δεν έχει υπολογίσει. Η γνώμη μου είναι ότι αυτό το κόστος αν υπολογιστεί θα είναι τουλάχιστον ίσο μάλλον και μεγαλύτερο από το να προστατευθούν τα σύνορα.
Επίσης, άμεσος επαναπατρισμός. Δηλαδή: Συλλαμβάνουμε κάποιους; Βλέπουμε αν έχουν κάποιο σοβαρό αίτημα για άσυλο. Αν δεν έχουν, επαναπατρισμό στην χώρα τους. Βέβαια και ο επαναπατρισμός, αυτό ξέχασα να σας το πω, έχει τεράστιο κόστος. Μας συμφέρει ουσιαστικά να τους δυσκολεύουμε να μπούνε, παρά να μπαίνουν και μετά να τους γυρίζουμε στην χώρα τους. Εκεί μπορεί να βοηθήσει και η Ε.Ε. Επειδή το πρόβλημα είναι και πανευρωπαϊκό, μπορεί αυτή να πιέσει τις διάφορες χώρες που αρνούνται να δεχθούν παράνομους μετανάστες που έχουν έλθει από αυτές, να τους δεχθούν, με το να τους πει ότι θα πάρουν ή δεν θα πάρουν κάποια βοήθεια., αν δεν συμμορφωθούν. Και το τελευταίο, γιατί είναι τρεις οι άξονες δράσης για την παράνομη μετανάστευση. Οι δύο ήταν οι προηγούμενοι. Το τρίτο είναι το να υπάρξουν πάρα πολύ αυστηρές κυρώσεις προς τους εργοδότες. Γιατί ο άνθρωπος έρχεται στην χώρα; Γιατί ξέρει ότι θα βρει δουλειά. Γιατί έχει έλθει ο ξάδερφός του από το Πακιστάν, και λέει, έχω βρει δουλειά, έλα και συ. Αν ήξεραν ότι δεν θα βρουν, δεν θα ερχόντουσαν, θα φεύγανε. Και πώς δεν θα βρουν δουλειά; Αν δεν τους πάρει ο εργοδότης. Πώς δεν θα τους πάρει ο εργοδότης; Αν του γίνουν πολύ ακριβοί! Πώς θα γίνουν πολύ ακριβοί; Με το εάν κάποιος συλληφθεί να έχει παράνομους εργαζόμενους, να έχει βαρύτατα πρόστιμα. Επίσης μπορεί να επωμίζεται και μέρος των εξόδων για την σίτισή τους αλλά και τον επαναπατρισμό τους. Αν κάποιος επωμισθεί όλο αυτό το κόστος – βλ. κατασκευαστικές εταιρείες, πιστεύετε ότι το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι Έλληνες οικοδόμοι θα ήταν τόσο μεγάλο; Ή οι Έλληνες ανειδίκευτοι;

Κύριε Κολοβέ, ευχαριστούμε για όσα μας είπατε. Είναι βέβαιον ότι θα μας πείτε ακόμη περισσότερα στην Ημερίδα που διοργανώνει στις 9 Σεπτεμβρίου στο «President» ο «Ελεύθερος Κόσμος».
Ναι, φυσικά, θα πούμε πάρα πολλά εκεί, που δεν λέγονται σε μία συνέντευξη.

Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κολοβέ
Και εγώ σας ευχαριστώ.

Τον κάψανε τον Αλέξη…(ton tsipra nte!telika xoris tsipa…)

Τον κάψανε τον Αλέξη Εκτύπωση E-mail
Γράφει ο/η ΩΡΟΛΟΓΙΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ   
28.11.08
Πταίσμα αποδεικνύεται η συμμετοχή του Βουλγαράκη στο Δ.Σ. εταιρείας.
Εδώ η… ελπίδα του τόπου, ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙΠΡΑΣ, είναι συνέταιρος σε… τεχνική εταιρεία με σκοπό τη λήψη έργων του Ελληνικού Δημοσίου!!!
Πάει, τον τελείωσανε κι αυτόν. Τον κάψανε νωρίς – νωρίς.
Μα, θα πει κάποιος, δεν είναι παράνομη δραστηριότητα.
Ποιος είπε τέτοιο πράγμα;

Δεν μπορείς, όμως, να μιλάς για το δίκιο του εργάτη και τις ρεμούλες του δικομματισμού και να ακολουθείς κατά γράμμα τις συνταγές του. Ελάτε τώρα, τι έκανε το παλικάρι. Για… ώρα ανάγκης, όπως ο «Άγιος» Αττικής Παντελεήμων που φυλάει την ψειρού και είχε βάλει στην άκρη 1,5 δισ., έτσι και ο Αλέξης μπήκε συνέταιρος σε μία τεχνική εταιρεία. Αν, δηλαδή, αύριο (τρόπος του λέγειν) τα έβρισκε με τον Γιωργάκη (Παπανδρέου) και έκαναν τα παλικάρια συγκυβέρνηση για την… Ελλάδα ρε γαμώτο, να μην έχει το παιδί ένα μαγαζί δικό του; Αλλά και μέχρι τότε, να μην πάρει κανένα έργο; Ηθικόν κακούργημα είναι η συμμετοχή του Τσίπρα σε τεχνική εταιρεία με σκοπό έργα του Δημοσίου. Γιατί και ο Μπόμπολας είναι ο μεγαλύτερος εργολάβος του τόπου, αλλά δεν έγινε αρχηγός κόμματος για να αγωνιστεί δήθεν για το μεροκάματο και τα δικαιώματα του εργάτη. Τουλάχιστον για τα μάτια του κόσμου κράτησε τα προσχήματα.

Ασχέτως αν η δύναμή του ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Εσύ, λεβέντη Αλέξη, πιστεύεις ότι έπραξες ηθικά; Την απάντηση θα την εισπράξεις μαζί με τους άλλους στην κάλπη. Αν, δηλαδή, ο Καραμανλής αφιέρωνε περισσότερο χρόνο και σφουγγάριζε τα δικά του λαμόγια κι έτρεχε τους υπόλοιπους να ασχοληθούν με τα προβλήματα του κοσμάκη, θα ήταν για άλλα 10 χρόνια Πρωθυπουργός. Γι’ αυτόν δουλεύουν όλοι. Αλλά, μπορεί να βαριέται ο γίγας. Είναι πολλά δέκα χρόνια να έχεις τον μαθουσάλα Μητσοτάκη απέναντί σου.

http://www.elora.gr/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=1081&Itemid=1

ΔΕΥΤΕΡΑ 24/11/2008 ΣΤΙΣ 17.00 ΣΤΟΝ ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΩΝ ΓΥΡΩ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ!ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΜΑΖΙ ΤΟΥΣ!!!

3410

Καταρρέει ο μύθος των 100 εκατομμυρίων Τούρκων

Ο χάρτης των νομών της Τουρκίας

Του Σάββα Καλεντερίδη
Οι Τούρκοι εθνικιστές-μεγαλοϊδεάτες εδώ και καιρό πλασσάρουν το μύθο της Τουρκίας των 100 εκατομμυρίων, με βάση τον οποίο η χώρα τους θα είναι μια από τις δέκα μεγαλύτερες-ισχυρότερες οικονομικά και στρατιωτικά χώρες του κόσμου και κυρίαρχη δύναμη στο κρίσιμο τρίγωνο Καύκασος-Μέση Ανατολή-Βαλκάνια.
Σε σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδας Μπουγκιούν, που στηρίζεται σε στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (Resmi Gazete) αναφέρεται ότι ο στόχος των 100 εκατομμυρίων για τον πληθυσμό της Τουρκίας είναι ένα άπιαστο όνειρο.
Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού της Τουρκίας τη δεκαετία 1998-2008 επιβραδύνθηκε, ενώ για το 2009 ο ρυθμός…αύξησης προβλέπεται να ανέλθει 1.18%, το 2010 1.11% και το 2015 να πέσει κάτω του 1%. Το έτος 2020 ο ρυθμός αύξησης του πληθυσμού στην Τουρκία προβλέπεται να πέσει στο 0.8% και το 2023, που αναμένονται να εορταστούν με μεγάλη λαμπρότητα τα 100χρονα της «δημοκρατίας», ο ρυθμός αύξησης θα είναι 0.7%, το 2030 0.5%, το 2035 0.3%, το 2040 0.2%, ενώ το 2046 αναμένεται να μηδενιστεί.
Με βάση τους υπολογισμούς, ο πληθυσμός της Τουρκίας το 2050 αναμένεται να ανέλθει στα 88 εκατ. 986 χιλιάδες άτομα.
Να σημειωθεί ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία, ο ρυθμός αύξησης των κουρδικών πληθυσμών είναι τριπλάσιος και τετραπλάσιος από τις άλλες πληθυσμιακές ομάδες της Τουρκίας, γεγονός που μας επιτρέπει να υπολογίσουμε ότι οι Κούρδοι, τα επόμενα χρόνια, θα είναι η πιο συμπαγής και η πιο πολυπληθής ομάδα στα όρια της τουρκικής επικράτειας και αντί για κουρδική μειονότητα, μάλλον θα μιλλάμε για κουρδική πληθυσμιακή κυριαρχία.
Οι φόβοι αυτοί, άλλωστε, εκφράζονται από εθνικιστικούς, για την ακρίβεια εθνικοσοσιαλιστικούς κύκλους, που μιλούν για κουρδική επέλαση στην Ανατολή (κοιτάξτε το χάρτη στην ιστοσελίδα TURKSOLU, που έχει ως επικεφαλίδα το: Δεν υπάρχει Κουρδικό Πρόβλημα, υπάρχει Ζήτημα Κουρδικής Επέλασης).
Πηγή: http://www.bugun.com.tr/haber_detay.asp?haberID=45770

http://infognomonpolitics.blogspot.com/2008/11/100.html

MAN IN CHINA MOVES OBECTS WITH MIND

Ufo in Russia

Αρέσει σε %d bloggers: